Algemene voowaarden

Algemene voorwaarden LEDYO

 1. Begripsbepalingen
  1.1 LEDYO  , alsmede diens rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.
  1.2 Opdrachtgever
  De natuurlijke of rechtspersoon, met wie LEDYO een overeenkomst aangaat of met wie LEDYO in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
  1.3 Overeenkomst
  Iedere overeenkomst die tussen LEDYO en Opdrachtgever tot stand komt ofwel via een door LEDYO geëxploiteerde webshop (www.ledyo.nl) ofwel via andere wijze, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
  1.4 Producten
  Het product of alle producten die het onderwerp is of zijn van een Overeenkomst.
  1.5 Webshop
  De webshop via het internetdomein http://www.ledyo.nl.
 2. Identiteit
  2.1 De vennootschap onder firma LEDYO, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7071AW) Ulft. LEDYO staat ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland onder nummer 59777117 en heeft BTW-identificatienummer NL001867559B08. LEDYO is telefonisch bereikbaar op 0315 711 729 en per e-mail op info@ledyo.nl.
 3. Toepasselijkheid
  3.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen (waaronder mede begrepen offertes), orderbevestigingen en op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen LEDYO en Opdrachtgever, zowel via de webshop als via andere weg, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.
  3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden binden LEDYO slechts indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  3.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van LEDYO waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
  3.4 Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk vooraf door LEDYO zijn aanvaard.
  3.5 Indien enige bepaling in de met LEDYO gesloten Overeenkomst rechtsgeldigheid ontbeert, heeft LEDYO het recht een voor Opdrachtgever een niet onredelijk bezwarende en rechtens toelaatbare bepaling daarvoor in de plaats te stellen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 4. Offertes en de Overeenkomst
  4.1 De presentatie van Producten in de webshop van LEDYO is slechts een vrijblijvende uitnodiging om Producten bij LEDYO te bestellen.
  4.2 Alle offertes van LEDYO zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan. Alle offertes zijn één (1) maand geldig, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
  4.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan LEDYO verstrekte gegevens waarop LEDYO de offerte of de order baseert.
  4.4 Alle opgaven door LEDYO van beschikbaarheid, prijzen, kleur, gewicht, draaggewicht, kleurfelheid en maten zijn met zorg gedaan. LEDYO kan er echter niet voor instaan dat er zich ter zake geen afwijkingen van de geleverde Producten voordoen. De opgaven zijn niet bindend.
  4.5 Met het versturen van een order via de Webshop ofwel met het versturen van een order direct aan LEDYO (bijv. via e-mail of telefoon) ofwel via andere wijze, doet Opdrachtgever een bindend aanbod voor het sluiten van een Overeenkomst. De Overeenkomst komt tot stand, al of niet voorafgegaan door een offerte van LEDYO, doordat LEDYO een schriftelijke orderbevestiging zendt van de order van Opdrachtgever.
  4.6 Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldt de datum van de schriftelijke orderbevestiging door LEDYO. De inhoud van de order wordt uitsluitend bepaald door de in de orderbevestiging gegeven omschrijving van de order. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail van de order aan LEDYO is nog geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert slechts dat de bestelling bij LEDYO is aangekomen.
  4.7 Nadere mondeling afspraken en bedingen binden LEDYO eerst dan nadat deze schriftelijk door LEDYO zijn bevestigd.
  4.8 De orderbevestiging wordt door LEDYO geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na verzending – maximaal binnen vierentwintig (24) uur van de bevestiging – schriftelijke bezwaren daartegen LEDYO hebben ontvangen. In dat geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen.
  4.9 LEDYO houdt zich het recht voor een order al dan niet te aanvaarden. Als LEDYO een bestelling niet aanvaardt, deelt zij dit onverwijld aan de Opdrachtgever mede. Als LEDYO tijdens de bewerking van de order vaststelt dat door de Opdrachtgever bestelde Producten niet meer beschikbaar zijn, informeert zij Opdrachtgever daarover. Een Overeenkomst ter zake niet-beschikbare Producten wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen, behoudens andersluidend schriftelijk door LEDYO bevestigde afspraak.
  4.10 Indien de Overeenkomst na het sluiten daarvan om welke reden dan ook wordt gewijzigd, is LEDYO gerechtigd de kosten van de gevolgen daarvan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4.11 Een samengestelde offerte of order verplicht LEDYO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Herroepingsrecht
  5.1 Opdrachtgever heeft geen recht van ontbinding voor Producten die LEDYO tot stand heeft gebracht overeenkomstig specificaties van Opdrachtgever. Deze Producten zijn volgens specificaties van de Opdrachtgever vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke Opdrachtgever bestemd zijn, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, orders die gedaan worden via de ontwerpmodule op de Webshop.
  5.2 Indien en voor zover Opdrachtgever ondanks het bepaalde in artikel 5.1 gerechtigd is de Producten te retourneren, gelden de navolgende artikelen 5.3 tot en met 5.6.
  5.3 Opdrachtgever dient de Producten deze ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking (met alle inbegrepen accessoires, handleiding, etc.) voldoende gefrankeerd binnen veertien (14) werkdagen te worden geretourneerd aan het volgende adres:
  LEDYO
 Retouren
 ULFT
  5.4 Bij de retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van Opdrachtgever. LEDYO adviseert Opdrachtgever daarom om de Producten verzekerd op te sturen en LEDYO vooraf per e-mail ervan op de hoogte te stellen dat zij van haar herroepingsrecht gebruik wenst te maken. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet door LEDYO geaccepteerd.
  5.5 Het aankoopbedrag minus verzendkosten wordt zo spoedig mogelijk teruggestort op het door Opdrachtgever op te geven rekeningnummer, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending.
  5.6 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het Product gebruikt of beschadigd is of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
 6. Prijzen
  6.1 Op de website, in de offerte, orderbevestiging en andere wijzen waarop prijzen aan Opdrachtgever gecommuniceerd worden, wordt aangegeven of de genoemde prijzen inclusief of exclusief btw zijn.
  6.2 Prijzen in de offerte of opdrachtbevestiging zijn inclusief levering franco aan huis, maar exclusief korting, eventuele belastingen of andere heffingen.
  6.3 LEDYO is gerechtigd overeengekomen prijzen ten behoeve van de Overeenkomst tussentijds, dan wel na het verzenden van een offerte, te wijzigen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het sluiten van de Overeenkomst.
  6.4 LEDYO behoudt zich het recht voor prijsverhogingen en kosten, die ontstaan door op verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst, door te berekenen aan Opdrachtgever.
 7. Betaling
  7.1 De betalingscondities worden weergegeven in het bestelproces van de Webshop of in de orderbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  7.2 De betaling van Producten wordt verricht tijdens het bestelproces en overeenkomstig de betaalwijze die in het bestelproces van de Webshop of in de orderbevestiging zijn aangeboden en overeenkomstig de daar genoemde voorwaarden.
  7.3 LEDYO houdt zich het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten afhankelijk van het resultaat van de controle van de gegevens van Opdrachtgever.
  7.4 Slechts na ontvangst van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag zal een Product uitgeleverd worden.
  7.5 Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  7.6 Iedere betaling door Opdrachtgever strekt eerst ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering of factuur.
  7.7 Tenzij niet reeds via het onlinebestelproces is bepaald of anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na (deel)factuurdatum.
  7.8 LEDYO is te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen alvorens tot levering van de Producten over te gaan, of deze na opschorting voort te zetten. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, is hij van rechtswege direct in verzuim. LEDYO heeft dan het recht de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden en de schade wegens voortijdige beëindiging op Opdrachtgever te verhalen.
  7.9 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op LEDYO te verrekenen en het recht van Opdrachtgever om zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
  7.10 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn, is Opdrachtgever direct rente aan LEDYO verschuldigd. Deze rente bedraagt 1,2% per maand, doch is gelijk aan de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand. Wanneer volledige betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever daarvoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling door LEDYO vereist is.
  7.11 Alle kosten die LEDYO.nl moet maken ter incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande vordering, en tenminste € 50. Indien LEDYO aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient Opdrachtgever ook deze te vergoeden.
  7.12 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
  7.13 LEDYO is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks te zijner keuze, indien:
  a. een betalingstermijn is overschreden;
  b. opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  c. opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden, door derden wordt overgenomen of geliquideerd;
  d. opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  e. opdrachtgever buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers heeft aangeboden dan wel gesloten;
  f. op een andere wijze het beheer over zijn middelen dreigt te verliezen dan wel heeft verloren.
  7.14 In de onder artikel 7.13 genoemde gevallen is de volledige vordering van LEDYO op Opdrachtgever direct opeisbaar. Daarnaast heeft zij het recht reeds onder de Overeenkomst geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen. Opdrachtgever garandeert LEDYO ongehinderde en directe toegang tot deze zaken. Een en ander laat onverlet de overige aan LEDYO toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door ontbinding geleden schade. LEDYO is in het geval van ontbinding als hiervoor bedoeld nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
 8. Transport en levering
  8.1 De aflevering geschiedt vanaf het magazijn van LEDYO naar één (1) door Opdrachtgever op te geven adres. Indien Opdrachtgever zijn order naar op twee of meer adressen afgeleverd wil hebben, worden daarvoor aanvullende verzendkosten in rekening gebracht.
  8.2 De wijze van vervoer wordt door LEDYO bepaald. Het risico van beschadiging en verlies van Producten tijdens het vervoer naar Opdrachtgever is voor LEDYO.
  8.3 De levertijden worden weergegeven op de website. De verzendkosten worden berekend op basis van het door de Opdrachtgever geregistreerde leveringsadres.
  8.4 Alle aangegeven levertijden zijn indicatief. De door LEDYO aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde, door LEDYO bij haar leveranciers bestelde (onderdelen van) Producten. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door het tijdelijk niet op voorraad zijn van (onderdelen van) Producten, hetzij om andere redenen, of indien een bestelling om welke reden dan ook niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Opdrachtgever daarover onverwijld, maar in ieder geval binnen twee (2) werkdagen, berichten.
  8.5 Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden noch recht op vergoeding van enige door hem geleden of te lijden schade.
  8.6 Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan Opdrachtgever te wijten zijn of voor diens risico (dienen te) komen, is LEDYO gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt bij Opdrachtgever in rekening te brengen. In ieder geval is Opdrachtgever € 25 verschuldigd aan administratiekosten, bovenop de verschuldigde koopprijs.
 9. Administratieve wijzigingen
  9.1 Opdrachtgever is verplicht LEDYO direct schriftelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging van zijn persoonlijke gegevens.
  9.2 Indien Opdrachtgever verzuimt zulks (tijdig) te doen, is LEDYO niet aansprakelijk voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade, onder meer, doch niet uitsluitend voor schade die Opdrachtgever heeft geleden doordat Producten die voor hem bestemd zijn naar zijn oude of niet aangepaste adres zijn verzonden.
  9.3 Opdrachtgever machtigt LEDYO om, indien nodig, diens adresgegevens op te vragen bij de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).
 10. Overmacht
  10.1 Indien LEDYO door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. LEDYO is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade doordat LEDYO niet tijdig of behoorlijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen wegens deze overmacht.
  10.2 In het geval van overmacht heeft LEDYO het recht om ervoor te kiezen de termijn van levering te wijzigen of de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.
  10.3 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van LEDYO om, die van dien aard is dat naleving van de Overeenkomst naar het uitsluitend oordeel van LEDYO niet in redelijkheid van LEDYO kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, publieke onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkades, boycot, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, brand en andere ernstige verstoren binnen LEDYO of in diens toeleveringsbedrijven, in- en uitvoerbeperkingen of verboden en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids)instanties.
 11. Eigendomsvoorbehoud
  11.1 Het eigendomsrecht gaat pas over zodra Opdrachtgever aan LEDYO heeft voldaan al hetgeen hij op grond van enige Overeenkomst aan LEDYO verschuldigd is.
  11.2 De door LEDYO geleverde Producten waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, mogen door Opdrachtgever niet worden verpand, noch kan Opdrachtgever hier enig recht op vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht dit terstond te melden aan LEDYO. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde op eerste verzoek van LEDYO:
  – alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan LEDYO, overeenkomstig het gestelde in artikel 3:239 BW;
  – vorderingen, die Opdrachtgever verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden, overeenkomstig het gestelde in artikel 3:239 BW;
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te merken aan het eigendom van Opdrachtnemer.
 12. Garantie en reclame
  12.1 LEDYO biedt gedurende een termijn van één (1) jaar na de datum van de Overeenkomst garantie op kleurechtheid van het Product en de vervanging van Producten die materiaal- en fabricagefouten bevatten.
  12.2 LEDYO biedt gedurende een termijn van drie (3) maanden na de datum van de Overeenkomst een garantie op de deugdelijkheid van de constructie van de geleverde zaken, doch nimmer verder strekkend dan de aan de haarzelf door haar toeleverancier verstrekte garantie.
  12.3 De garantie voor door LEDYO geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan LEDYO verstrekte garantie.
  12.4 De garantie houdt uitsluitend in dat het Product ter keuze van LEDYO kosteloos gerepareerd of vervangen wordt door een soortgelijk Product indien LEDYO heeft bepaald dat garantie van toepassing is.
  12.5 Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld. De kosten van verzending en/of voorrijkosten komen voor rekening van Opdrachtgever. In geval van verzending is Opdrachtgever gehouden ervoor zorg te dragen dat het Product voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele aankoopbewijs wordt verzonden. Aansprakelijkheid van Reclamlettersonline.nl is uitgesloten, tenzij sprake is van aansprakelijkheid op grond van artikel 13.
  12.6 Opdrachtgever is verplicht om de door LEDYO geleverde Producten terstond na ontvangst daarvan op haar deugdelijkheid te controleren.
  12.7 Ingeval van gebreken dient Opdrachtgever binnen veertien (14) werkdagen na constatering van het gebrek een garantieclaim in te dienen via info@ledyo.nl onder vermelding van ‘garantie’ . De garantieclaim dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten. Bij de garantieclaim dient een geldig aankoopbewijs te worden overgelegd.
  12.8 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor reclame c.q. een garantieclaim opleveren.
  12.9 Reclame c.q. een ingediende garantieclaim met betrekking tot een bepaald Product laat de verplichtingen van LEDYO met betrekking tot andere Producten en/of andere onderdelen van de Overeenkomst onverlet.
  12.10 Reparatiekosten van derden worden nooit vergoed.
  12.11 Op deze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt in de volgende gevallen:
  – als door Opdrachtgever niet is voldaan aan een of meer van de hiervoor in artikel 12 genoemde vereisten voor de reclame c.q. garantieclaim;
  – als het defect of slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig of onjuist onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  – als er veranderingen in of aan het Product zijn gemaakt door derden;
  – bij gebreken die zijn ontstaan door niet met de bestemming van het Product corresponderende of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens bijbehorend instructiemateriaal, gebruiksaanwijzing, schoonmaakinstructie, etc.;
  – beschadiging door grove opzet of grove onachtzaamheid of bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, waterschade, natuurrampen, vandalisme, etc.;
  – als Opdrachtgever LEDYO niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek of herstel van het gebrek;
  – als Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen;
  – als Opdrachtgever het Product foutief of onbehoorlijk heeft bevestigd of heeft laten bevestigen;
  – als Opdrachtgever het Product foutief of onbehoorlijk heeft gemonteerd of heeft laten monteren;
  – als bij bevestiging of montage aan een drager, te weten (onder meer maar niet beperkt tot): een wand, een muur, een schilderwerk, schade is ontstaan aan die drager;
  – als er bij verwijdering van het Product schade is ontstaan aan de drager;
  – als er sprake is van onthechting van het Product van de drager.
 13. Aansprakelijkheid
  13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is LEDYO nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg)schade (lichamelijk letsel, falen van het Product, verlies of schade van het Product daaronder begrepen) die Opdrachtgever of een derde lijdt door het gebruik van een door LEDYO geleverd Product, of te wijten is aan opzet of grove schuld van LEDYO of haar ondergeschikten.
  13.2 Indien LEDYO schadeplichtig is, is de te betalen schadevergoeding steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij uitkeert.
  13.3 Indien het bepaalde in artikel 13.2 geen maatstaf kan zijn voor beperking van de aansprakelijkheid van LEDYO (bijvoorbeeld voor het specifieke geval dat LEDYO geen verzekering heeft afgesloten en een verzekering evenmin gebruikelijk is), zal de aansprakelijkheid in ieder geval nimmer verder gaan dan vergoeding van het orderbedrag van de desbetreffende Producten.
  13.4 Het bepaalde in artikel 13.2 of 13.3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid ingevolge de wet of Overeenkomst niet reeds verder is beperkt dan uit deze artikelen zou volgen.
  13.5 Opdrachtgever draagt zorgt voor alle vergunningen die hij nodig heeft voor het gebruik van de door hem bestelde Producten. LEDYO is hiervoor niet aansprakelijk.
  13.6 LEDYO is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan in de volgende gevallen:
  – als de schade kennelijk het gevolg is van nalatig of onjuist onderhoud;
  – als de schade is ontstaan doordat er verandering in of aan het Product zijn gemaakt door derden;
  – als de schade is ontstaan doordat er sprake is (geweest) van niet met de bestemming van het Product corresponderende of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens bijbehorend instructiemateriaal, gebruiksaanwijzing, schoonmaakinstructie, etc.;
  – als de schade (indirect) veroorzaakt is door grove opzet of grove onachtzaamheid of bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, waterschade, natuurrampen, vandalisme, etc.;
  – als de schade het gevolg is van het door Opdrachtgever niet tijdig geven van plaats, gelegenheid of tijd voor onderzoek of herstel van het gebrek aan LEDYO;
  – als de schade het gevolg is van het in gebreke blijven van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen;
  – als de schade het gevolg is van het door Opdrachtgever onrechtmatig verwerken van teksten;
  – als de schade het gevolg is van (1) het foutief of onbehoorlijk (laten) bevestigen of monteren van het Product, of (2) het bevestigen of monteren op het eigendom van (een) derde(n), of (3) van het bevestigen of monteren van het Product op dragers die hiervoor niet geschikt (blijken te) zijn;
  – als de schade aan de drager is ontstaan door bevestiging of montage aan een drager, te weten onder meer maar niet beperkt tot: een wand, een muur, een schilderwerk, schade is ontstaan aan die drager;
  – als schade is ontstaan bij verwijdering van het Product;
  – de schade is ontstaan doordat er sprake is van onthechting van het Product van de drager.
 14. Intellectuele eigendom
  14.1 De inhoud van de Webshop inclusief teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is eigendom van LEDYO of aan haar verwante ondernemingen en/of licentienemers. Deze inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Zonder toestemming van LEDYO is het niet toegestaan deze inhoud te gebruiken.
  14.2 Alle op de website gebruikte merken en handelsnamen zijn – tenzij anders is vermeld- eigendom van LEDYO of aan haar verwante ondernemingen. Zonder toestemming van LEDYO is het niet toegestaan deze te gebruiken.
  14.3 Bij aanbiedingen of bij andere gelegenheden behoudt LEDYO te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en know how, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever. De hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van LEDYO, geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik door Opdrachtgever, onder de verplichting om na gebruik c.q. einde van de Overeenkomst deze te vernietigen en vernietigd te houden. Evenmin mogen deze zaken aan derden worden getoond, ter hand worden gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt of door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door LEDYO verstrekt zijn. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling door Opdrachtgever is deze een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000, onverminderd het recht van LEDYO op vergoeding van de door haar als gevolg van dergelijke inbreuk geleden schade.
  14.4 Opdrachtgever vrijwaart LEDYO voor de gevolgen van inbreuken van Opdrachtgever op rechten van derden ter zake door LEDYO geleverde Producten.
 15. Toepasselijk recht
  15.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of bijbehorende algemene voorwaarden tussen LEDYO kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd het recht van LEDYO om voor een andere bevoegde rechter te kiezen.